Categorieën

ALGEMENE VOORWAARDEN van de vennootschap onder firma SP Dental Supplies V.O.F., gevestigd te Moordrecht aan de Zuidbaan 514 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61809934

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.1. SP Dental Supplies, gevestigd te Moordrecht, zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘SP Dental Supplies’
1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door SP Dental Supplies.
1.3. De opdrachtgever met wie één maal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met SP Dental Supplies te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van SP Dental Supplies zijn, ook indien daarin een termijn van aanvaarding wordt genoemd, vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor SP Dental Supplies slechts bindend indien en voor zover deze door SP Dental Supplies schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. SP Dental Suppliesheeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de aanbieding en/of orderbevestiging.
2.3. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4. Beschrijvingen, monsters, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde afbeeldingen etc. afwijken.
2.5. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen SP Dental Supplies en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.6. Indien de overeenkomst wordt gesloten via elektronische weg zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
2.7 In het geval er sprake is van een via elektronische weg gesloten overeenkomst, met een natuurlijk persoon handelend in beroep en bedrijf, dan wel een rechtspersoon, is SP Dental Supplies niet gehouden informatie te verschaffen over:(i) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen; (ii) het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn;
(iii) de wijze waarop de opdrachtgever invoerfouten kan opsporen en corrigeren; (iv) de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten; (v) de gedragscodes waaraan SP Dental Supplies zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes door opdrachtgever te raadplegen zijn.
2.8 SP Dental Supplies is niet verplicht tot het verzenden van een ontvangst- of orderbevestiging aan opdrachtgever indien de overeenkomst wordt gesloten via de elektronische weg.

Artikel 3 LEVERING

3.1. Alle door SP Dental Supplies genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. SP Dental Supplies is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege niet toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in art. 14 van deze voorwaarden.
3.2. SP Dental Supplies is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door SP Dental Supplies afzonderlijk worden gefactureerd.
3.3. Het risico van verlies, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d. voor eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn ze nog niet gemonteerd en/of gefactureerd, is vanaf het moment van aflevering voor de opdrachtgever.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Alle door SP Dental Supplies opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen.
4.3. SP Dental Supplies is gerechtigd om prijsverhogingen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten aan opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst te annuleren wanneer een dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.
4.4. SP Dental Supplies is gerechtigd om indien zaken worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd om bezorg- en of montagekosten in rekening te brengen. Bij overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,-- exclusief BTW
kunnen tevens de behandelings-, administratie- en/of portokosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. MONTAGEWERKZAAMHEDEN.

5.1. De opdrachtgever is gehouden om ervoor zorg te dragen dat de voor de montage benodigde aansluitingen voor gas,water, elektriciteit, stroom, perslucht, verlichting e.d. tijdig en naar behoren aanwezig zijn.
5.2. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en naar behoren (laten) monteren van de benodigde aansluitingen op de aangegeven positie, met inachtneming van de daarvoor
geldende aansluitvoorschriften van SP Dental Supplies en/of nutsbedrijven, ligt volledig en uitsluitend bij de opdrachtgever.

Artikel 6 BETALING EN INCASSOKOSTEN

6.1. Betaling dient plaats te vinden middels bijschrijving op de bank- of girorekening binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum in de overeengekomen valuta, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemde datum is een vervaltermijn. De betaling is tijdig gedaan indien voor het verlopen van de uiterste betaaldatum het
gefactureerde bedrag is bijgeschreven op de bank- of girorekening.
6.2. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening (waaronder begrepen verrekening met (reparatie)facturen van derden), opschorting of gedeeltelijke inhouding van betaling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3. SP Dental Supplies behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of
gedeeltelijke betaling te verlangen.
6.4. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen. 6.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever aan SP Dental Supplies, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de factuurdatum. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, is opdrachtgever deze hogere rente verschuldigd.
6.6. In aanvulling op art. 6.5 is de opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling tevens gehouden aan SP Dental Supplies alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het verschuldigde bedrag te belopen met een minimum van €250,00 per incassodossier onverminderd de bevoegdheid van SP Dental Supplies de daadwerkelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 7 OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1. SP Dental Supplies is te allen tijde bevoegd afdoende zekerheidsstelling voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst
te eisen. SP Dental Supplies is bevoegd zijn verplichtingen op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
7.2. SP Dental Supplies is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
7.3. SP Dental Supplies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: (i) de opdrachtgever zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt; (ii) de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt bij de Rechtbank; (iii) het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken; (iv) de onderneming van de opdrachtgever wordt gestaakt/geliquideerd, althans voor een aanmerkelijk deel en (v) de opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of delen daarvan.
7.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SP Dental Supplies met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar. Indien SP Dental Supplies de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. SP Dental Supplies behoudt zich de eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde en te leveren goederen, totdat al hetgeen SP Dental Supplies van de opdrachtgever te vorderen heeft, volledig is voldaan.
8.2. Door SP Dental Supplies geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Voor het geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens SP Dental Supplies, of SP Dental Supplies goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, verleent hij aan SP Dental Supplies een onherroepelijke volmacht om de door hem geleverde en  onbetaalde goederen voor rekening van opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden. Een en ander onverminderd het
recht van SP Dental Supplies op verdere schadevergoeding.
8.4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van SP Dental Supplies op te slaan. De opdrachtgever is tevens verplicht deze goederen te verzekeren tegen branden
waterschade en diefstal.
8.5. Opdrachtgever is verplicht SP Dental Supplies per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door SP Dental Supplies geleverde en nog onbetaalde goederen.

Artikel 9 INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1. Ten aanzien van alle offertes en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken of tekeningen, een en ander in de ruimste zin, behoudt SP Dental Supplies zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere weten regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Voornoemde bescheiden blijven derhalve zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend het eigendom van SP Dental Supplies.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Opdrachtgever is verplicht om SP Dental Supplies, ingeval van toerekenbare tekortkomingen van SP Dental Supplies in denakoming van de overeenkomst, in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn van minimaal één maand de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is SP Dental Supplies nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
10.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd SP Dental Supplies nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel SP Dental Supplies definitief in gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van SP Dental Supplies
voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van SP Dental Supplies wordt
uitgekeerd.
10.3 Alle aansprakelijkheid van SP Dental Supplies, behoudens het geval van opzet of grove schuld, voortvloeiende of verband houdende met de opdracht in de breedste zin des woord, is uitgesloten tot het door SP Dental Supplies haar aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag.
10.4. De aansprakelijkheid van SP Dental Supplies voor schade die buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder doch niet uitsluitend voor; indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade,  bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst – , vertragingsschade, schade wegens verlies van digitale gegevens dan wel andere schade direct dan wel indirect voortvloeiende of verband houdende met de tussen opdrachtgever en SP Dental Supplies gesloten overeenkomst(en).
10.5. Indien de opdrachtgever, een opdrachtgever is in de zin van artikel 6:236 en 6:237 Burgerlijk Wetboek, dan wel in redelijkheid geacht wordt dat de uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals verwoord in artikel 10.1, 10.2, 10.3 of 10.4 vernietigbaar dan wel nietig is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door SP Dental Supplies op
die overeenkomst betrekking hebbende gefactureerde bedrag.

Artikel 11 ONDERZOEK, RECLAME EN GARANTIE

11.1. Bij de levering dient opdrachtgever het geleverde te controleren. Zichtbare tekorten en/of gebreken dient opdrachtgever binnen 72 uur na ontvangst te melden middels een aangetekend schrijven dan wel middels vermelding op de aflevering bon en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
11.2 Overige gebreken dienen binnen acht dagen te worden gereclameerd dan wel indien het gebrek zich later heeft geopenbaard, binnen 8 dagen na het bekend worden met het gebrek. Na verloop van voornoemde termijn zal elke aanspraak zijn vervallen.
11.3. Onverlet het voorgaande zijn aanspraken voortvloeiende uit een levering uiterlijk vervallen na verloop van 3 maanden na aflevering.
11.4. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er
veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden.
11.5. Iedere aanspraak tot herstel van de goederen en/of vervanging van de goederen, uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst vervalt 1 jaar na de levering, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is  overeengekomen, in welk geval verval intreedt door verloop van die afwijkende termijn.
11.6. De door SP Dental Supplies geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die SP Dental Supplies zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

Artikel 12 VRIJWARING

12.1. De opdrachtgever vrijwaart SP Dental Supplies van vorderingen of aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens SP Dental Supplies in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 13 DERDENBEDING

13.1 Alle bedingen betreffende de uitsluiting van de aansprakelijkheid van SP Dental Supplies zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van SP Dental  Supplies en van derden voor wier handelen dan wel nalaten SP Dental Supplies aansprakelijk kan zijn.

Artikel 14 OVERMACHT

14.1. in het geval een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) – zijnde alle van buiten komende oorzaken waarop SP Dental Supplies geen invloed kan uitoefenen, voorzien of onvoorzien, waardoor SP Dental Supplies de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren. Hieronder wordt mede verstaan werkstakingen en ziekte en/of ongeval van een of meer  bezwaarlijk te vervangen werknemers/vennoten – kan SP Dental Supplies haar verplichtingen zonder tussenkomst van de rechtbank met 6 maanden opschorten.
14.2. Indien de opschorting vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming langer voortduurt dan zes maanden is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
14.3. In het geval van een ontbinding/opschorting wegens een niet toerekenbare tekortkoming is de aansprakelijkheid van SP Dental Supplies beperkt conform het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 UITSTEL OF ANNULERING LEVERING

15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak wordt ontbonden, is SP Dental Supplies gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te
vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.
15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toete rekenen oorzaak is SP Dental Supplies gerechtigd van opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de
datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) word uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2. De rechtbank te Rotterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende en verband houdende met aanbiedingen van SP Dental Supplies en overeenkomsten tussen SP Dental Supplies en een opdrachtgever,
hoe ook genaamd en in de ruimste zin.
16.3. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de voorzieningenrechter een voorziening bij voorraad te vragen, om de voorzieningenrechter te verzoeken om verlof te verlenen
tot het leggen van een conservatoir beslag en om de burgerlijke rechter te vragen om over procedures, voortvloeiende uit deze beslagen, te oordelen.

Moordrecht, 1 december 2014